Algemene voorwaarden dienstverlening Vigilant  

Artikel 1.

Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·      opdrachtnemer: Pascale van Lubeek die namens Vigilant deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

·      opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

·      diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder mediation, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

·      coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

·      Partij: deelnemer die vrijwillig deelneemt aan een mediationproces en al dan niet de opdrachtgever is.

Artikel 2.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
   overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
   uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die
   bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken,
   kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende
   opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever
   zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk
   schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.

Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
   gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts
   aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
   schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders
   aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
    Zomertaling 131-15, 6601 DW Wijchen. Banknr. NL51INGB0009180928
   Telefoon: +31 (0)6 31078727 KvK Den Bosch nummer: 74495534
   E-mail: pascale@vanlubeekvigilant.nl BTW nummer: NL001519577B07.
   Aangesloten bij: NOBCO, EMCC, MfN en NMv.
Artikel 4.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer
   tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij
   opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als
   naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van
   het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
   Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO (EIA) en
   het MfN-register naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
   heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
   door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
   opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
   opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
   voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
   verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
   gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
   het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
   vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
   de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
   doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte
   onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
   onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5.

Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer
   dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan-
   gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
   overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
   Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een
   opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
   behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
   te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in
   overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
   aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
   worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
   hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of
   kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever
   hierover tevoren inlichten; Zomertaling 131-15, 6601 DW Wijchen.
   Banknr. NL15INGB0009180928. Telefoon: +31 (0)6 31078727.
   KvK Den Bosch nummer: 74495534. E-mail: pascale@vanlubeekvigilant.nl.
   BTW nummer: NL001519577B07. Aangesloten bij: NOBCO, EMCC, MfN en NMv.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij
   aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
   overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7.

Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
   die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
   hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
   partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de
   opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8.

Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, of andere rechten van
   intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering
   van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder
   respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de
   stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
   waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet
   vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere
   aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de
   werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
   voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
   wordt gebracht.

Artikel 9.

Betaling
1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden
   binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven
   wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder
   aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Een kennismakingsgesprek of intakegesprek duurt een half uur en is gratis.
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de
   vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat
   verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de
   opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de
   opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
   staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de
   opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente
   verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
   opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen
   van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
   eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
   opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
   opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
    Zomertaling 131-15, 6601 DW Wijchen. Banknr. NL15INGB0009180928
   Telefoon: +31 (0)6 31078727. KvK Den Bosch nummer: 74495534.
   E-mail: pascale@vanlubeekvigilant.nl. BTW nummer: NL001519577B07.
   Aangesloten bij: NOBCO, EMCC, MfN en NMv.
7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd
   ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van
   haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 10.

Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of
   bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk
   maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten,
   zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor
   buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na
   het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen
   gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door
   opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
   maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke
   (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4
   BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
   incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk
   aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van
   € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
Artikel 11.

Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor
   schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de
   opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove
   schuld van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van
   de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de  
   aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een
   opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid
   verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
   factuurbedrag.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer
   of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor
   opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het
   bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten
   algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat
   opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Zomertaling 131-15 
   6601 DW Wijchen. Banknr. NL15INGB0009180928. Telefoon: +31 (0)6
   31078727. KvK Den Bosch nummer: 74495534.
   E-mail: pascale@vanlubeekvigilant.nl. BTW nummer: NL001519577B07.
   Aangesloten bij: NOBCO, EMCC, MfN en NMv.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere
   indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk
   uitgesloten.

Artikel 12.

Annulering/beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus,
   training, mediation- begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van
   een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
   coachee/partij te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op
   terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft
   het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-
   mediation- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor
   aanvang van de cursus, training, mediation- begeleidings-of coachtraject
   kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het
   totaalbedrag van de cursus, training, mediation- begeleidings-of coachtraject
   te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus,
   training, mediation- begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd
   om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij
   annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
   coachee/partij na aanvang van de cursus, training, mediation- begeleidings-of
   coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet
   deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij
   de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
   opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van
   het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q.
   verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief
   dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum
   van € 75,00. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee/partij
   niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar
   verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te
   zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de
   andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de
   beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
   De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen
   wijze betaald. Zomertaling 131-15, 6601 DW Wijchen.
   Banknr. NL15INGB0009180928. Telefoon: +31 (0)6 31078727.
   KvK Den Bosch nummer: 74495534. E-mail: pascale@vanlubeekvigilant.nl.
   BTW nummer: NL001519577B07. Aangesloten bij: NOBCO, EMCC, MfN en NMv.

Artikel 13.

Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14.

Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
   Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
   toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter,
   zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement
   waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Versie december 2019