Privacyverklaring loopbaancoachingVigilant

Bij de dienstverlening van Vigilant m.b.t. loopbaancoaching, verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.  

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vigilant
06-31078727
pascale@vanlubeekvigilant.nl
KvK: 74495534 

Verkrijgen van persoonsgegevens:
Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens zodat wij u deze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.  

Vigilant verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geslacht;
 • Leeftijd;
 • CV;
 • Biografie;
 • Werkervaring;
 • Competenties en interessegebieden;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie.

Vigilant verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.

Waarop is de verwerking gebaseerd:  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor de hieronder genoemde belangen:  

 • De verbetering van onze diensten;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.  

Verstrekking aan derden:  

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals ICT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.  

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER:  

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze Cloud provider die gevestigd is in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.  

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:  

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  

Hoe wij uw gegevens beveiligen:  

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.  

Cookies uitschakelen of verwijderen:  

U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.  

Uw rechten:  

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:  

Vigilant
ICT-beheerder@vanlubeekvigilant.nl

06-31078727  

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het
recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen privacyverklaring:  

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.  

 

Versie mei 2019