Overeenkomst loopbaancoaching Vigilant

Gegevens organisatie:

Naam organisatie                    : _____________________________________
Adres organisatie                     : _____________________________________
Postcode en plaats                  : _____________________________________
Naam (opdrachtgever)           : _____________________________________
Telefoonnr. opdrachtgever      : _____________________________________
E-mailadres opdrachtgever    : _____________________________________

Gegevens cliënt:

Voorletters en achternaam     : ______________________ Roepnaam : _____________
Geboortedatum                        : ______________________
Thuisadres                                : ______________________________________________
Postcode en plaats                  : ______________________________________________
Telefoon privé                          : ______________________
Mobiel privé                             : ______________________
E-mail privé                             : ______________________________________________
Werkadres                               : ______________________________________________
Postcode en plaats                 : ______________________________________________
Telefoon werk                         : ______________________
Mobiel werk                            : ______________________
E-mail werk                            : ______________________________________________
Afdeling                                  : ______________________ Functie : ________________
Werkzaamheden                  : ______________________________________________  

Gegevens coach:   

Roepnaam en achternaam     : ________________________________________
Adres coachlocatie                  : ________________________________________                          
Mobiel                                       : ________________________________________
E-mail                                       : ________________________________________
Coach is geaccrediteerd bij    : ________________________________________
 

1. Een gelijkwaardige werkrelatie

U hebt ervoor gekozen om een loopbaancoaching traject aan te gaan met ondergetekende.
Zij is loopbaancoach en uw vaste begeleider en contactpersoon.   

Beginsituatie: schrijf hier de aanleiding ___________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Doel van de coaching is: benoem hier de doelen ___________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Het werken aan de realisatie van deze doelen is een creatief en motiverend proces dat  energie van u vraagt maar u ook veel oplevert. Voor het bereiken van uw doelen hebt u met uw coach een traject afgesproken. De persoonlijke doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Vooraleer met de uitvoering van dit traject van start te gaan spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van gelijkwaardigheid.  

Van uw coach kunt u verwachten:
Deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling. Dit betekent dat u in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning. Waar nodig kunnen in overleg met u andere deskundigen worden ingeschakeld. Verder is te allen
tijde een vertrouwelijke behandeling gegarandeerd. Dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt, tenzij na uw goedkeuring. Wel heeft uw coach het recht om collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling
(intervisie & supervisie). Dit overleg vindt uiteraard geanonimiseerd en niet buiten uw medeweten plaats. Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling.  

Uw coach verwacht van u:
Dat u actief en open meewerkt in het coachingsproces. Dit betekent dat u in alle openheid de gesprekken houdt met uw coach. Dat u geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert. Dat u zich houdt aan de afspraken die u met uw coach maakt.
Dat u uw reflectieverslag en eventuele huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.

2. Ethische gedragscode NOBCO en Klachtenreglement
Uw coach werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches NOBCO en is lid van deze beroepsorganisatie. Zowel de Ethische Gedragscode als het Klachtenreglement van de NOBCO treft u in de bijlagen.  

3. Loopbaancoaching is een persoonlijk proces 
Haal er dus zoveel mogelijk uit!  

 • U krijgt een persoonlijke werkmap, waarin u alles wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart.  
 • Maak tijdens, en zeker na de gesprekken met uw coach, aantekeningen.

Tijdens deze gesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Er worden u wellicht vragen gesteld waar u niet direct antwoord op weet, schrijf ze op, zodat u er later meer aandacht aan kunt besteden. Door aantekeningen te maken en door na het gesprek een gespreksverslag te maken, houdt u voor uzelf vast wat voor u belangrijk is en kunt u de rode draad in uw proces ontdekken en vasthouden.

 • Doe eventuele huiswerkopdrachten en maak aantekeningen van uw ervaringen.
 • Noteer en bewaar alles wat voor u van belang is in uw werkmap: de inhoud en resultaten van de gesprekken met uw coach en de daar gemaakte afspraken, de door u gemaakte opdrachten, de ontwikkelingen die u doormaakt en de inzichten die u verkrijgt.
 • Uw coach verwacht naar aanleiding van ieder gesprek, een reflectieverslag (zie punt 4) van u. Maak dit bij voorkeur op de dag waarop u het gesprek hebt gehad. Dit verslag is voor u een middel om vast te houden wat voor u van belang was in het gesprek en dient voor uw coach als feedback. Zij kan dan beter sturing geven aan de inhoud van uw traject, en een en ander beter op uw proces aanpassen.

Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling; u geeft zelf vorm en inhoud aan uw ontwikkelingsproces en daarmee aan uw eigen leven!         

4. Reflectieverslag 
Met behulp van uw coach staat u stil bij uw persoonlijk en professioneel functioneren en uw wensen, doelen en mogelijkheden voor de toekomst. Stilstaan bij is nadenken over, reflecteren op. In dit kader is reflectie gericht op het verwerven van inzicht in en bewustwording van uw functioneren, uw wensen, uw doelen, belemmeringen en mogelijkheden. U gaat meer bewuste keuzes maken, u leert anders omgaan met obstakels, u ziet nieuwe, andere perspectieven. Dit is een creatief en motiverend proces dat niet makkelijk is en het zal u zeker energie kosten, maar u ook nieuwe energie opleveren. Uw coach begeleidt u in dit proces en zij houdt rekening met uw tempo. Het is dus de bedoeling dat u na elk gesprek, na elke bijeenkomst een reflectieverslag maakt (als het enigszins kan nog dezelfde dag) waarbij u stilstaat bij:  

 • wat er allemaal aan de orde is geweest;
 • wat u in het bijzonder is bijgebleven, wat u heeft aangesproken;
 • of u het ook anders kunt/wilt bekijken en hoe dan;
 • welke conclusies u aan een en ander verbindt;
 • wat u er in de praktijk mee wilt doen en hoe u dat wilt aanpakken;
 • welke leerdoelen u zichzelf hierin stelt;
 • welke vragen u nog hebt. 

Op deze wijze:  

 • houdt u de ervaringen die u opdoet voor uzelf vast; 
 • worden deze minder vrijblijvend, verbindt u er consequenties aan;
 • ontdekt u de rode draad in uw verhaal;
 • geeft u feedback aan uw coach en kunt u er weer op inhaken.        

Reflectieverslagen kunnen ook functioneren als tussenevaluatie tijdens het coachtraject tijdens de bespreking daarvan met de coach. De resultaten van de reflectieverslagen kunnen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een eindevaluatieformulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie zullen worden gebruikt om (eventuele opdrachtgever) te informeren  

5. Enkele praktische zaken

Aanvang loopbaancoachtraject:    

Het eerste gesprek vindt plaats op ____________________________ om _______ uur.  

Duur, tijd en plaats van de sessies:    

Een sessie voor loopbaancoaching duurt 1,5 uur en daar komt de voorbereiding en
verslaglegging bij. In totaal wordt dan 2 uur in rekening gebracht. We hebben een
traject afgesproken van voorlopig _______ sessies. De coachingsessies worden gehouden
bij de coach op kantoor ________________________________________________.

Afspraken nakomen:      

Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient u uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak de coach hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Binnen deze termijn bent u gehouden
het honorarium voor de gemiste sessie te voldoen.  

Honorarium:    
Het honorarium bedraagt € ______ per uur, exclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief reiskosten van de coach tot een straal van 20 km vanaf Wijchen. 
Reiskosten bedragen € 0,19 per gereden km buiten een straal van 20 kilometer vanaf Wijchen. Overige in overleg met u gemaakte onkosten worden netto in rekening gebracht.  

 Wijze van betalen:    

U ontvangt een factuur. Facturering geschiedt maandelijks. U dient ervoor te zorgen dat deze factuur binnen 14 dagen
wordt betaald. Indien niet u maar uw werkgever de coaching betaalt, moet een gerechtigd vertegenwoordiger van uw organisatie hieronder mede ondertekenen.  

 

Datum: ____________________________  

 

Handtekening cliënt:                                                                      Coach:  

 

_________________________                                           _______________________  

 

 

Namens de organisatie:  

Naam: _________________________

______________________________